افغانها در افغانستان

افغانها در افغانستان زندگی می کنند